قوانین کنسلی رزرو


تهران -- استانبول
خط هوایی آسمان

آسمان
تهران به استانبول
از 2000 ساعت مانده
تا 72 ساعت تا پرواز
30 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
تهران به استانبول
از 72 ساعت مانده
تا 48 ساعت تا پرواز
40 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
تهران به استانبول
از 48 ساعت مانده
تا 24 ساعت تا پرواز
70 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
تهران به استانبول
از 24 ساعت مانده
تا 0 ساعت تا پرواز
100 درصد%
بروزرسانی 99.07.30

استانبول -- تهران
خط هوایی آسمان

آسمان
استانبول به تهران
از 2000 ساعت مانده
تا 72 ساعت تا پرواز
30 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
استانبول به تهران
از 72 ساعت مانده
تا 48 ساعت تا پرواز
40 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
استانبول به تهران
از 48 ساعت مانده
تا 24 ساعت تا پرواز
70 درصد%
بروزرسانی 99.07.30
آسمان
استانبول به تهران
از 24 ساعت مانده
تا 0 ساعت تا پرواز
100 درصد%
بروزرسانی 99.07.30