تور تهران آنتالیا
خدمات تور
تور آنتالیا پرواز مستقیم : بلیط رفت و برگشت - فرودگاه آنتالیا (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10000 یورو ایرباس 321-neo پگاسوس -فریبرد نرخ نوزاد 990.000 تومان و نت
مدارک مورد نیاز
اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیح تور
پکیج های آنتالیا پرواز ترک پگاسوس/فریبرد/ساتویند


FlightDate 2024.Jul.23 تاریخ پرواز 03.05.02

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.23 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.29 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Jul.25 تاریخ پرواز 03.05.04

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.25 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.31 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jul.26 تاریخ پرواز 03.05.05

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.26 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.01 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.26 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.01 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jul.27 تاریخ پرواز 03.05.06

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.27 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.02 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Jul.30 تاریخ پرواز 03.05.09

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.30 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.05 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Aug.01 تاریخ پرواز 03.05.11

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.01 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.07 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.02 تاریخ پرواز 03.05.12

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.02 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.08 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.02 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.08 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.03 تاریخ پرواز 03.05.13

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.03 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.09 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Aug.06 تاریخ پرواز 03.05.16

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.06 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.12 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Aug.08 تاریخ پرواز 03.05.18

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.08 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.09 تاریخ پرواز 03.05.19

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.09 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.15 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.09 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.15 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.10 تاریخ پرواز 03.05.20

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.10 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.16 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Aug.13 تاریخ پرواز 03.05.23

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.13 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.19 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Aug.15 تاریخ پرواز 03.05.25

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.15 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.21 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.16 تاریخ پرواز 03.05.26

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.16 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.22 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.16 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.22 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.17 تاریخ پرواز 03.05.27

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.17 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.23 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Aug.20 تاریخ پرواز 03.05.30

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.20 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.26 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Aug.22 تاریخ پرواز 03.06.01

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.22 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.28 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.23 تاریخ پرواز 03.06.02

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.23 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.29 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.23 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.29 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.24 تاریخ پرواز 03.06.03

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.24 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.30 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Aug.27 تاریخ پرواز 03.06.06

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.27 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.02 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Aug.29 تاریخ پرواز 03.06.08

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.29 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.04 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.30 تاریخ پرواز 03.06.09

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.30 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.05 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.30 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.05 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.31 تاریخ پرواز 03.06.10

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.31 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.06 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Sep.03 تاریخ پرواز 03.06.13

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.03 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.09 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Sep.05 تاریخ پرواز 03.06.15

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.05 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.11 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.06 تاریخ پرواز 03.06.16

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.06 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.12 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.06 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.12 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.07 تاریخ پرواز 03.06.17

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.07 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.13 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Sep.10 تاریخ پرواز 03.06.20

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.10 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.16 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Sep.12 تاریخ پرواز 03.06.22

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.12 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.18 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.13 تاریخ پرواز 03.06.23

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.13 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.19 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.13 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.19 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.14 تاریخ پرواز 03.06.24

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.14 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.20 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Sep.17 تاریخ پرواز 03.06.27

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.17 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.23 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Sep.19 تاریخ پرواز 03.06.29

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.19 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.25 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.20 تاریخ پرواز 03.06.30

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.20 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.26 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.20 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.26 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.21 تاریخ پرواز 03.06.31

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.21 ساعت03:55
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.27 ساعت22:40
6 شب
FlightDate 2024.Sep.24 تاریخ پرواز 03.07.03

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.24 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.30 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Sep.27 تاریخ پرواز 03.07.06

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.27 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Oct.03 ساعت20:50
6 شب
FlightDate 2024.Oct.01 تاریخ پرواز 03.07.10

Cabin(Y) رفت 2024.Oct.01 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Oct.07 ساعت19:55
6 شب
FlightDate 2024.Oct.08 تاریخ پرواز 03.07.17

Cabin(Y) رفت 2024.Oct.08 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Oct.14 ساعت19:55
6 شب