شرایط رزرو بلیط و تور

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﮔﺸﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﮔﺸﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﻣﺎده 1 – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ 15 ﻧﻔﺮ( ﻧﺮﺳﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺑﻄﺎل آن، اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾ ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺗﻮر و اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده -2 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺻﺒﺢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده -3 در اﺗﺎق ﻫﺎی دو ﺗﺨﺘﻪ، ﺗﺨﺖ ﺳﻮم از ﻧﻮع ﺳﻔﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً در اﺗﺎق دو ﺗﺨﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎده 4 – ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات و ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎق ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎده 5 – در ﺧﺼﻮص اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 12 اﮐﺘﺒﺮ 1292 در ورﺷﻮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 28 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1995 در ﻻﻫﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 6 – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺮدد، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺠﺮی ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده 7 – در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده و آراء ﺻﺎدره ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺮخ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﻄﺎل اﻋﻢ از ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﯿﺮﭼﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎده -8 در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻮر ﺗﺎ ﯾ ﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻣﻌﺎدل 20 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﻮر و از ﯾ ﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻣﻌﺎدل 30 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﻮر و از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﻮر و در ﮐﻤﺘﺮ از 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﺗﺎ ﯾ ﮏ روز ﻗﺒﻞ ﭘﺮواز ﻣﻌﺎدل 70 درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺸﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺧﺼﻮ ص ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﻮده ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی، اﺑﻄﺎل و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻤﺎره اﻧﺼﺮاف ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ را در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎده -9 رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎده -10 ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و ﻣﺪارک ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن آن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده -11 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪور وﯾﺰا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده -12 ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺗﻮر را در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﯾ ﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮر را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارزی ﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده -13 اراﺋﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﮔﺸﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ دارد، از ﺳﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور روادﯾﺪ، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺰار در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ در وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺎرت از ﺻﺪور روادﯾﺪ وی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ 10 درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده -14 ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮر ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه و اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮ ص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺎده -15 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺑﻄﺎل ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮ، روادﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺑﻄﺎل روادﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻔﺎرت ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه روادﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺮاﺋﻢ اﺑﻄﺎل ﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎ س ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 16 – در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺸﺖ اﻋﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﻂ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺰار، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻓﻮق ﻧﭙﺬﯾﺮد، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده 17 – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ از ورود آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮر ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده 18 – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﻮارد را ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف رأی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺎده 19 – ﮐﺎرﮔﺰار در ﺧﺼﻮ ص ﻋﺪم ﺻﺪرو روادﯾﺪ از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﯿﺴﺖ از ﮔﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ )ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺮد( 50 درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﻣﺎده 8 اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒ ﺼﺮه ﻣﺎده 13 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 20 – ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺮارداد، ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺰار را رﻋﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت وارد ﻧﻤﻮدن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، اﻣﺎﮐﻦ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺎده 21 – ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮر ﻣﻮرد ﻗﺮارداد را در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده 22 – ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم داده و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ، ﺷﻮرش، اﻋﺘﺼﺎب، ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﺑﻄﺎل و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده 23 – ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮ ص ﮐﺎرﮔﺰار ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد. اﯾﻦ ﻗﺮارداد در 23 ﻣﺎده و 6 ﺗﺒﺼﺮه در دو ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﮑﻢ واﺣﺪ را دارد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد 230، 221 و ده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.